ชื่อ - นามสกุล :นายเกษม ใจสอาด
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา