ชื่อ - นามสกุล :นางวารินทร์ แสนเมืองอินทร์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา